OPENING THURS JAN 26 | Bucharest | Terrence Musekiwa | Influence of the Unknown

0

Terrence Musekiwa: Pesvedzero Isingazivikanwe (Influence of the Unknown) 

January 26 – March 26, 2023 

Catinca Tabacaru Gallery is pleased to announce Pesvedzero Isingazivikanwe / Influence of the Unknow Zimbabwean artist Terrence Musekiwa’s third solo with the Gallery and his first exhibition in Bucharest. 

Musekiwa’s traditional approach to the toiling of stone is sourced from his ‘Chikaranga’ ancestry, passed down through his father Kennedy Musekiwa and evolved throughout his life. Bringing in contemporary methods of sculpting and assemblage, his selection of materials, everyday objects and historical artifacts follows a narrative thread. Syncretism and forms of codification play central roles, often used by Musekiwa to speak to the complex relationship between ecology, history, and current socio-political contexts. 

In the Gallery’s vast industrial space in Bucharest, Musekiwa mounts 11 new sculptures whose tangle of materials opens a window into the conceptual realm of African maximalism. Many standing above human stature, they are imbued with the artist’s conviction of a tactile connection between the living and ancestral realms. 

“Some things, we don’t know them… there are certain energies in our African culture that we follow because if we don’t, in the long run they will cost us.” – TM 

Musekiwa’s practice stands on this intersection of the inner and outer influences which build our truths and shape our characters. The stone faces of his works, sculpted in the material of his homeland, are rooted in ancestry – his core identity; while the bodies of 

these works are animated with kaleidoscopic found materials – his Earthly context. Internet cables encased in plastics swirl up through Musekiwa’s metal bodies, cascading and wrapping their tendrils around the humanoid heads donning manifold expressions spanning power, pain, amusement. Using these excess human materials, Musekiwa signals to where civilization stands in time: what we are consuming, discarding, overproducing. The debris of history is inherited; often dormant and unnamed in the collective human psyche. It can be excavated. And so, Musekiwa takes an archeological approach. 

Calea Giulești 14, etaj 3, Bucharest 

+40 (0) 722 430 430

In making his sculptures, Musekiwa reflects on his process as similar to one shaping our identities. Our DNA is innately encoded, functioning in parallel with the ceaseless information barraging us through the electric veins of technology, molding our opinions, convincing and shifting our logic. So too, the artist’s hands are programmed by decades of stone carving tradition, movements, methods, and beliefs his brain no longer controls. Then, by transforming each man-made object, transplanting it out of its prior use, Musekiwa adopts the outer language of these materials, using it to endow each sculpture with specificity and personality. What we believe controls our behaviors. 

And, beyond the hard labor of working with stone, metals and plastics; beyond the traditional philosophy and historical reference always close to his lips; there is a playfulness that surprises and delights: nitrous oxide canisters turned into hair, a denture smile brushed in gold leaf, and shoulders becoming from a 19th century wooden yoke. As much as historical events known and unknown have shaped our incoming future; so does the experience of seeing constantly shape our present. In Bucharest, on a winter’s night… 

Calea Giulești 14, etaj 3, Bucharest 

+40 (0) 722 430 430

Terrence Musekiwa: Pesvedzero Isingazivikanwe 

(Influența Necunoscutului) 

26 Ianuarie – 26 Martie 2023 

Galeria Catinca Tabacaru este încântată să prezinte Pesvedzero Isingazivikanwe / Influența Necunoscutului, a treia expoziție personală a artistului zimbabwian Terrence Musekiwa în cadrul Galeriei și prima la București. 

Abordarea tradițională a lui Musekiwa cu privire la truditul pietrei își are originile în ascendența sa Chikaranga, transmisă pe linia tatălui, Kennedy Musekiwa, și evoluată de-a lungul vieții sale. Introducând metode contemporane de sculptură și asamblaj, selecția sa de materiale – obiecte cotidiene și artefacte istorice- urmează un fir narativ. Musekiwa apelează adesea la sincretism și forme de codificare pentru a vorbi despre relația complexă dintre ecologie, istorie și contexte socio-politice actuale. 

În vastul spațiu industrial al Galeriei din București, Musekiwa montează 11 sculpturi noi a căror încurcătură de materiale deschide o fereastră către spațiul conceptual al maximalismului african. Multe dintre acestea depășind înălțimea staturii umane, sculpturile sunt impregnate de convingerea artistului asupra existenței unei conexiuni tactile între lumea celor vii și tărâmurile ancestrale. 

„Unele lucruri, nu le cunoaștem… există anumite energii în cultura noastră africană pe care le urmăm pentru că altfel ne vor costa pe termen lung .” – TM 

Practica lui Musekiwa se situează la această intersecție a influențelor interioare și exterioare care ne construiesc adevărul și ne modelează caracterele. Fețele de piatră ale lucrărilor sale, sculptate în materialul specific țării sale natale, sunt înrădăcinate în ascendența artistului – identitatea sa de bază; în timp ce corpurile acestor lucrări sunt animate cu materiale caleidoscopice găsite– contextul său pământesc. Cablurile de internet încapsulate în plastic se învârtesc prin corpurile metalice create de Musekiwa, revărsându-se și înfășurându-și cârlițele în jurul capetelor umanoide, îmbrăcând expresii multiple care cuprind putere, durere, amuzament. Folosind aceste materiale umane de exces, Musekiwa semnalează momentul în care ne aflăm ca și civilizație: ceea ce consumăm, aruncăm și producem în exces. Resturile istoriei sunt moștenite; adesea ele rămân pasive și nerecunoscute în psihicul uman colectiv. Însă ele pot fi excavate. Și astfel, Musekiwa adoptă o abordare arheologică. 

Calea Giulești 14, etaj 3, Bucharest 

+40 (0) 722 430 430

În realizarea sculpturilor sale, Musekiwa reflectează asupra procesului său ca fiind similar cu cel care ne modelează identitățile. ADN-ul nostru este codificat înnăscut, funcționând în paralel cu informația neîncetată transmisă prin venele electrice ale tehnologiei, modelându-ne opiniile, convingându-ne și schimbându-ne rațiunea. La fel, mâinile artistului sunt programate de zeci de ani de tradiție, mișcări, metode și credințe ale sculpturii în piatră pe care creierul său nu le mai controlează. Apoi, transformând fiecare obiect creat de om, transplantându-l din cadrul utilizării sale anterioare, Musekiwa adoptă limbajul exterior al acestor materiale, folosindu-l pentru a înzestra fiecare sculptură cu specific și personalitate. Credințele noastre ne controlează comportamentele. 

Și, dincolo de truda lucratului cu piatră, metal și materiale plastice; dincolo de filozofia tradițională și de referință istorică mereu aproape de vocabularul artistului; există un aspect ludic care surprinde și încântă: recipiente de oxid de azot transformate în păr, zâmbetul unei proteze suflate cu foiță de aur și umerii formați dintr-un jug de lemn de secol XIX. La fel cum evenimentele istorice cunoscute și necunoscute ne-au modelat viitorul; la fel și experiența văzului ne modelează în mod constant prezentul. În București, într-o noapte de iarnă… 

 

Despre autor

avatar

Bun venit pe platforma de informație și educație pozitivă, RomâniaPozitivă.ro! Avem pentru tine peste 55 000 de exemple de Bine despre România de la peste 30 de autori și colaboratori încă din 2006. Susținem programe educaționale (învățare și dezvoltare) cu diverse tematici și am lucrat cu peste 10 000 de participanți în ultimii 20 de ani. La acest cont de autor publicăm articole, comunicate de presă, opinii și imagini pe care le primim de la colaboratori și parteneri, dar selectăm acele date care se potrivesc cu ceea ce dorim să promovăm pe platforma noastră. De Bine despre România.

Comentează

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.